(Regulamin obowiązujący od dnia 01.04.2016 r.)

 

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.budexpo.pl prowadzony jest przez Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krzemienieckiej 60a, 54-613 Wrocław, firmę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052313, NIP: 8940006439, REGON: 930112354.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i  użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

a)     Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta.

b)     Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny stanowiący element Strony Sprzedawcy, za pomocą którego Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

c)     Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.

d)     Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

e)     Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

f)      Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

g)     Konsument – osoba fizyczna zdefiniowana w art. 211 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą/Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

h)     Konto Klienta – podstrona Strony Sprzedawcy pod nazwą „Moje Konto”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień (dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta).

i)       Login Klienta – ciąg znaków (e-mail Klienta), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

j)      Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu.

k)     Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta za pośrednictwem podstrony Strony Sprzedawcy zatytułowanej „Moje Konto”, dokonywana za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

l)       Sklep lub Sklep internetowy – sklep internetowy pod nazwą budexpo.pl należący do Sprzedawcy/Usługodawcy, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.budexpo.pl, umożliwiającej Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów.

m)   Sklep fizyczny – dostępny dla ogółu Klientów lokal przy ul. Krzemienieckiej 60a we Wrocławiu, w którym Sprzedawca prowadzi stacjonarny sklep umożliwiający bezpośrednie zawieranie umów sprzedaży Produktów z Klientami, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

n)     Strona Sprzedawcy/Usługodawcy lub Strona – strona internetowa Sprzedawcy/Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.budexpo.pl, za pośrednictwem której prowadzony jest Sklep.

o)     Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, opisana na Stronie Sprzedawcy.

p)     Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

q)     Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy/Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,  które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

r)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

s)     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

t)      Usługodawca lub Sprzedawca – Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Krzemienieckiej 60a, 54-613 Wrocław, firmę zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000052313, NIP: 8940006439, REGON: 930112354.

u)   Operator płatności – „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

w)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj, liczbę sztuk Produktu, sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, ewentualne inne uwagi Klienta.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub telefonicznie), korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klienta. Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość, udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie, korzystanie z usługi „Newsletter”. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną mają charakter nieodpłatny.
 4. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną w tym faksem jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient.
 5. Klienci mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Strony Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 6. Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła, etc. (ceny brutto). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy (koszty dostawy podawane są odrębnie). Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że z opisu Produktu na Stronie wynika, iż koszty te ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca nie jest producentem Produktów.
 11. Ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy mają charakter wiążący od momentu zawarcia Umowy sprzedaży lub w przypadku telefonicznego składania zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia treści proponowanej umowy.
 12. Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.
 13. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości nieodpłatnego zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony Sprzedawcy (usługa elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia. W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca lub Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 10 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy za pomocą e-maila lub pisemnie listem. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – na zasadach wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony Sprzedawcy w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 7. Niedozwolonym jest podawanie przez Klienta w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia fałszywych danych oraz oszukańczych bądź obliczonych na spekulację Zamówień, a także dokonywanie jakichkolwiek fikcyjnych lub pozornych Zamówień.
 8. Sprzedawca/Usługodawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów za pośrednictwem Strony Sprzedawcy lub drogą telefoniczną, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Sprzedawcy należy wejść na Stronę Sprzedawcy, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie (poprzez klikniecie „Dodaj do koszyka”) i złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności”) oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane informacje na Stronie Sprzedawcy. Przed złożeniem Zamówienia Klientowi prezentowane jest podsumowanie Zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na Stronie Sprzedawcy, dokonać wyboru Produktu lub Produktów oraz sposobu dostawy i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie. Klient proszony jest o podanie danych kontaktowych, które umożliwią szybki kontakt: adres e-mail lub numer telefonu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca po rozmowie telefonicznej przesyła do Klienta potwierdzenie treści proponowanej Umowy sprzedaży, w tym informację nt. ceny oraz kosztów dostawy. Potwierdzenie to przesyłane jest pocztą elektroniczną, na adres e-mail Klienta. Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treści proponowanej umowy składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży – oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośnik (np. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną). Jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży, umowa nie zostanie zawarta.
 4. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta:

a)     w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia;

b)     w przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia drogą telefoniczną – z chwilą złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy sprzedaży – zgodnie z ust. 3 powyżej;

c)     w przypadku złożenia przez Klienta nie będącego Konsumentem Zamówienia drogą telefoniczną i podania adresu e-mail. Do ustalenia momentu zawarcia Umowy Sprzedaży odpowiednie zastosowanie znajduje punkt ”a” powyżej; 

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą być wysyłane 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia składane telefonicznie mogą być składane w od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz.15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.
 5. Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie może sprawdzać za pośrednictwem Konta Klienta przebieg realizacji Zamówienia (dotyczy Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Sprzedawcy). Ponadto Klient posiadający Konto Klienta otrzymuje drogą mailową na bieżąco informacje od Sprzedawcy o przebiegu realizacji Zamówienia (dotyczy Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Sprzedawcy).
 6. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne oraz faktury VAT. W przypadku dostawy „za pobraniem” realizowanej na rzecz Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca doręcza Klientowi dowód zakupu w postaci faktury.  W pozostałych przypadkach w celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu, chyba że obowiązek wystawienia faktury wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Formy płatności. Klient dokonując Zamówienia wybiera najbardziej mu odpowiadającą formę płatności. Zapłata za Produkt może być dokonana:

a)     przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie Sprzedawcy w podstronie o nazwie „Kontakt” (w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony Sklepu rachunek bankowy podany jest dodatkowo w podsumowaniu Zamówienia oraz w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta);

b)   kartą płatniczą lub szybkim przelewem bankowym – obsługiwanym przez operatora płatności

c)     gotówką przy odbiorze Produktu na ręce dostarczyciela przesyłki (listonosz/kurier) lub w kasie Sklepu fizycznego w razie wybrania opcji odbioru osobistego.

W przypadku płatności przelewem bankowym termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty w formie kredytu kupieckiego, ale tylko w przypadku Klientów nie będących Konsumentami i po indywidualnych negocjacjach i uzgodnieniach.

 1.  Dostawa Produktów:

a)     Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przy Zamówieniu przez Klienta. Klient ma możliwość także osobistego odbioru Produktu w Sklepie fizycznym.

b)     Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji wysyłki proszę skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.

c)     Towary wysyłane są do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie zażyczy sobie późniejszego terminu wysyłki, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin uzgadniany jest z Klientem. Wydanie Produktu Klientowi będącemu Konsumentem następuje maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zażyczył sobie późniejsze doręczenie Produktu.

d)     Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy, przy wyborze sposobu dostawy oraz podczas podsumowania Zamówienia.

e)     Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi: w przypadku kuriera od 1 do 3 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu, w przypadku Poczty Polskiej od 48 godzin do 14 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu wysłania Produktu.

f)      Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo sprawdzić czy nie jest uszkodzona, a w szczególności przesyłany Produkt. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości Klient ma prawo otwarcia przesyłki przy dostarczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z dostarczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, ponadto Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji i wysyłki nowego Produktu.

13.  Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy/Usługodawcy (Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez złożenie oświadczenia w sposób, która umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę/Usługodawcę np. drogą pisemną na adres: Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław lub drogą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres: budexpo@budexpo.pl. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument może wykorzystać „Formularz odstąpienia od umowy przez Konsumenta” zawarty na Stronie Sprzedawcy, jednak wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Wskazany powyżej termin 30-dniowy liczony jest:

a)     w przypadku Umowy sprzedaży, w wykonaniu której następuje wydanie Produktu Klientowi – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b)     w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu objętego Umową sprzedaży;

c)     w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części;

d)     przypadku umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy; w przypadku umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy (chyba że dostarczenie treści cyfrowych nastąpiło w warunkach wskazanych w ust. 8 pkt 13 poniżej – wówczas prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje).

 1. Skutki odstąpienia od umowy:

a)     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca/Usługodawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.

b)     Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca/Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu na adres Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c)     Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.), na adres Sprzedawcy (Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław).

d)     Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

V. GWARANCJA

 1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu prezentowanym na Stronie  Sprzedawcy.
 2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
 3. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punktach serwisowych producenta, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą (np. telefonicznie lub drogą mailową).
 4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających  z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Produktu zgodnie z zasadami określonymi przepisami  Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi sprzedaży.  
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy/Usługodawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji  np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:

a)     imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,

b)     datę i numer Zamówienia,

c)     określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Produktu lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,

d)     przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady  Produktu w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością,

e)     określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,

f)      datę,

g)     podpis Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).

 

 1.  Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym  jest odesłanie Produktu (np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Produktu), Klient przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Produkt, chyba że z uwagi na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione (w takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą).
 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu:

Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław lub na adres e-mail: budexpo@budexpo.pl.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie.
 1. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Produktu zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta.

VII. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KLIENTAMI BĘDĄCYMI KONSUMENTAMI

(dodatkowe informacje dla Klientów będących Konsumentami)

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę/Usługodawcę jest dla Klienta niezadowalający. M.in.:

a)     Klient może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą/Usługodawcą – na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Rozstrzygnięcie sporu w tym trybie jest uzależnione od zgody Konsumenta, jak również od zgody Sprzedawcy/Usługodawcy na polubowne rozstrzygnięcie. Formularze wniosków o wszczęcie postępowania dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o reguły wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

b)     Klient ma również prawo zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą/Usługodawcą – na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej. Taka forma rozstrzygnięcia sporu jest uzależniona od braku sprzeciwu Konsumenta, jak również braku sprzeciwu Sprzedawcy/Usługodawcy wobec polubownego zakończenia sprawy.

 1. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronach internetowych poszczególnych Inspektoratów oraz w ich siedzibach dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ww. form rozstrzygania sporów.
 1. Ponadto Klient może skorzystać z pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 1. W przypadku wad zakupionego Produktu Klient powinien w pierwszej kolejności złożyć reklamację do Sprzedawcy, co umożliwi przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.

VIII. INFORMACJE DLA KLIENTÓW

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu, Klient powinien dysponować:

a)     urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

b)     przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub wyższą albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

 1. Korzystanie z aplikacji Strony Sprzedawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
 1. Sprzedawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, tj. podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”, „konie trojańskie”, oprogramowanie typu malware, spyware. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta (tzw. „cracking”, „phishing”). By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili, ważne jest, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy, antyspyware, antymalware, firewall i/lub inne programy zabezpieczające komputer Klienta i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 1. Sprzedawca/Usługodawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy/Usługodawcy.
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy/Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy/Usługodawcy, znak towarowy Sprzedawcy/Usługodawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

IX. NEWSLETTER

 1. Usługa „Newsletter” (dalej „newsletter”) umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach w Sklepie, promocjach, rabatach oraz innych informacji handlowych związanych z działalnością Sklepu.
 2. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe (umowa oświadczenie usługi „Newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony). Usługa „Newsletter” ma charakter nieodpłatny.
 3. W celu świadczenia usługi newsletter i Usługodawca pozyskuje od zainteresowanych Klientów nazwy adresów poczty elektronicznej.
 4. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera i dokonał w tym celu rejestracji, w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji newslettera zgodnie z wskazówkami wskazanymi na Stronie Usługodawcy. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Newsletter” w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W tym celu Klient może wykorzystać link anulujący subskrypcję usługi „Newsletter” znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: budexpo@budexpo.pl, lub przesłać oświadczenie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają Klienta będącego Konsumentem w możliwości odstąpienia od umowy o świadczenie usługi „Newsletter”
 5. W celu zarejestrowania usługi newslettera należy wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej Klienta przez Usługodawcę oraz potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią Regulaminu, zgodnie ze wskazówkami wskazanymi na Stronie Usługodawcy.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie  adresów   poczty   elektronicznej,   które   nie   należą   do   osób dokonujących rejestracji newslettera.

X. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca tj. Centrum Promocji Gospodarczej „BUDEXPO-WROCŁAW” Sp. z o.o., działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie, Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonania i realizacji umów zawieranych z Klientem, jak również zamówionych przez Klienta usług oraz o ile Klient wyraził zgodę dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem zamówionych usług (m.in. w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów); (iii) odbiorcą danych osobowych Klienta jest Usługodawca; (iv) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się  dochodzeniem  należności  powstałych  z  powodu  niepłacenia  należności przez Klienta, dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych; (v) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Usługodawcę oraz do ich poprawiania.
 2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a)     nazwisko i imię,

b)     numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą),

c)     adres zamieszkania lub do korespondencji,

d)     adres poczty elektronicznej,

e)     numer telefonu Klienta.

 1. W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.
 1. Udostępniając Formularz Rejestracyjny oraz Formularz Zamówienia Sprzedawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu dokonania Zamówienia (dane te są oznaczone w formularzu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania ze Sklepu.
 1. Sprzedawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówień Klienta i zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności i sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.
 1. Sprzedawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu ani z umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji oraz dokonali Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia oraz w każdym innym przypadku, w którym Klienta ze Sprzedawcą/Usługodawcą łączy umowa o charakterze ciągłym będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Strony Sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami – ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.04.2016 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 01.04.2016 r.